Contact verzoek

Terugbellen aanvragen

Catalogus aanvragen

PRIVACYBELEID

Wij verheugen ons zeer over uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming is een zeer belangrijk thema voor de directie van de firma KÖHL GmbH. De website van KÖHL GmbH kan in principe zonder vermelding van persoonsgegevens gebruikt worden. Wanneer een persoon gebruik wil maken van bijzondere diensten van onze onderneming via onze website, zou echter een verwerking van persoonsgegevens nodig kunnen worden. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en bestaat voor dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen wij in de regel om een instemming van de persoon in kwestie.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een getroffen persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisverordening inzake de gegevensbescherming en met de voor de firma KÖHL GmbH geldende specifieke bepalingen voor de gegevensbescherming. Door middel van deze verklaring over de gegevens bescherming wil onze onderneming het publiek over aard, omvang en doel van de door ons geregistreerde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens informeren. Verder worden getroffen personen door middel van deze verklaring inzake de gegevensbescherming over hun rechten geïnstrueerd.

De firma KÖHL GmbH heeft als voor de verwerking verantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen omgezet om een zo goed mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te verzekeren. Toch kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies veiligheidshiaten vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom staat het iedereen vrij persoonsgegevens ook op alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, naar ons te sturen.

1. Begripsbepalingen

De verklaring van de gegevensbescherming van de firma KÖHL GmbH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever ter gelegenheid van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) gebruikt werden. Onze verklaring inzake de gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen willen wij op voorhand de gebruikte begrippen uitleggen.

Wij gebruiken in deze verklaring inzake de gegevensbescherming onder andere de volgende begrippen:

 1. persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerde natuurlijke persoon (vanaf nu “getroffen persoon). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van toewijzing van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, gegevens van de vestiging, online identificatie of een of meerdere bijzondere eigenschappen, die uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.
 2. getroffen persoon Getroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijken verwerkt worden.
 3. Verwerking Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden of elke procedure in verband met persoonsgegevens zoals het registreren, noteren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, oproepen, gebruiken, publiceren door doorsturen, verspreiden of een andere vorm van ter beschikking stellen, aanpassen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.
 4. Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 5. Profiling Profiling is elke aard van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende werkrendement, financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorliefdes, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van plaats van deze natuurlijke personen te analyseren of te voorspellen.
 6. Pseudonymisering Pseudonymisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier, waarop de persoonsgegevens zonder hulp van bijkomende informatie niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen, indien deze bijkomende informatie apart bewaard wordt en er technische en organisatorische maatregelen zijn die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.
 7. Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of de rechtspersoon, instantie, inrichting of andere plaats die alleen of samen met anderen de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten bepaald, dan kan de verantwoordelijke c.q. kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten voorzien worden.
 8. Opdrachtverwerker Opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere instelling die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.
 9. Ontvanger De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere plaats, aan wie persoonsgegevens openbaar gemaakt worden, onafhankelijk van h et feit of het hierbij al dan niet om een derde gaat. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 10. Derde Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere plaats buiten de getroffen persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen, die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 11. Instemming Een instemming is elke door de getroffen persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en duidelijk afgelegde wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigende handeling, waarmee de getroffen persoon meedeelt dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

 

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake de gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met gegevensbeschermingsrechtelijk karakter is de firma:

KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 4
63322 Rödermark
Duitsland

Tel.: +49 6074 928-0
E-mail: info(at)koehl.com
Website: www.koehl.com

3. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Mevrouw Nancy Malikov
KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 4
63322 Rödermark
Duitsland

Tel.: +49 6074 928-0
E-mail: datenschutz(at)koehl.com
Website: www.koehl.com

Elke getroffen persoon kan zich steeds met alle vragen en tips over de gegevensbescherming rechtstreeks tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming wenden.

4. Cookies

De websites van de firma KÖHL GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem opgeslagen worden.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde Cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificatie van de cookie. Ze bestaat uit een tekenvolgorde waardoor websites en servers aan de concrete internetbrowser toegewezen kunnen worden, waarin de cookie opgeslagen werd. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan de firma KÖHL GmbH aan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijke diensten ter beschikking stellen die zonder de cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website in de zin van de gebruiker geoptimaliseerd worden. Cookies maken het ons mogelijk, zoals reeds vermeld, om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel hiervan is de gebruikers het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van een website, die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren, omdat dit door de op de website en op het computersysteem opgeslagen cookie gebeurt. Een ander voorbeeld is de cookie van een warenkorf in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele warenkorf gelegd heeft, via een cookie.

De persoon in kwestie kan het aanbrengen van cookies door een website steeds door middel van een instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het aanbrengen van cookies permanent verhinderen. Verder kunnen reeds aangebrachte cookies steeds via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden. Dit is in alle courante internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de getroffen persoon het aanbrengen van cookies in de gebruikte internetbrowser, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in volle omvang gebruikt kunnen worden.

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van KÖHL GmbH registreert met elke oproep van de website door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd worden kunnen de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het toegang krijgende systeem gebruikte bedrijfssysteem, (3) de website van waar een toegang krijgende systeem naar onze website gaat (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites waarmee een toegang krijgend systeem naar onze website gestuurd wordt, (5) de datum en de tijd van een toegang tot de website, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het toegang krijgende systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie, die dienen om gevaren af te weren in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de firma KÖHL GmbH geen conclusies op de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame voor onze website te optimaliseren, (3) de permanente werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te garanderen en (4) om strafvervolgingsinstanties in geval van een cyberaanval de voor de strafvervolging noodzakelijke informatie te verstrekken. Deze anoniem geregistreerde gegevens en informatie worden door de firma KÖHL GmbH daardoor enerzijds en statistisch en verder met het doel geanalyseerd om de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging in onze onderneming te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te verzekeren. De anoniem geregistreerde gegevens van de server logfiles worden part van alle door een getroffen persoon aangegeven persoonsgegevens opgeslagen.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van de firma KÖHL GmbH bevat wegens wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming en een rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Indien een getroffen persoon per e-mail of via een contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door de persoon in kwestie doorgestuurde persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een getroffen persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorgestuurde persoonsgegevens worden voor de bewerking of de contactopname met de persoon in kwestie opgeslagen. Indien nodig worden deze gegevens doorgestuurd naar onze gespecialiseerde handel voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Bovendien is er geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

Gebruikersenquêtes/klantenfeedback:
Deze website gebruikt voor klantenenquêtes een door de firma KÖHL GmbH geprogrammeerde software. Beoordelingen van websites of uw feedback kunnen gevraagd worden. De meningen en verbeteringsvoorstellen van onze klanten zijn belangrijke bestanddelen voor de verbeteringen van onze website. Alleen anonieme informatie wordt verwerkt en het is niet mogelijk conclusies over de afzender te trekken. Op geen enkel ogenblik worden persoonlijke of personaliseerbare gegevens doorgestuurd. De enquête kan via een actieve feedbackoproep op de website getoond worden. Deze vraag kunt u afwijzen of op elk ogenblik afbreken. De antwoorden worden pas verzonden wanneer de enquête door u beëindigd wordt.

SSL-codering
Deze gebruikt omwille van de veiligheid en bescherming van de transmissie van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld de aanvragen, die u naar ons als exploitant van de site stuurt, een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" verandert, en aan het slotsymbool in de regel van uw browser. Wanneer de SSL codering geactiveerd is kunnen de gegevens, die u naar ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

7. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de getroffen persoon alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, voorzien werd.

Valt het opslagdoel weg of verstrijkt een door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn, dan worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

8. Rechten van de getroffen persoon

 

 1. Recht op bevestiging
  Elke getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te verlangen of betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Wil een getroffen persoon gebruik maken van dit bevestigingsrecht, dan kan de persoon zich hiervoor steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
 2. Recht op informatie
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verstrekte recht om op elk ogenblik van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over de voor zijn persoon opgeslagen gegevens te verstrekken en een kopie van deze gegevens te krijgen. Verder heeft de Europese richtlijnen- en verordeningsgever aan de getroffen persoon de volgende informatie verstrekt:
   
  1. 1. de verwerkingsdoeleinden
  2. 2. de categorieën van de persoonsgegevens die verwerkt worden
  3. 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens bekendgemaakt werden of nog bekendgemaakt worden, in het bijzonder bij ontvangers in derdelanden of bij internationale organisaties
  4. 4. wanneer mogelijk, de geplande duur, waarvoor de persoonsgegevens opgeslagen worden of, mocht dit niet mogelijk zijn, de criteria voor het vastleggen van deze duur
  5. 5. het bestaan van een recht op correctie of wissen van de betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking
  6. 6. het bestaan van een klachtenrecht bij een toezichthoudende instantie
  7. 7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de getroffen persoon geregistreerd worden: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  8. 8. het bestaan van een geautomatiseerde beslissing inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 DS-GVO en — tenminste in deze gevallen — uitvoerige informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de nagestreefde effecten van dergelijke verwerking voor de getroffen persoon
    
  Verder heeft de getroffen persoon recht op informatie over het feit of persoonsgegevens aan een derdeland of aan een internationale organisatie doorgestuurd werden. Is dit het geval dan heeft de getroffen persoon verder het recht om informatie over de passende garanties in samenhang met de doorgestuurde gegevens te krijgen. Wil een getroffen persoon gebruik maken van dit bevestigingsrecht, dan kan de persoon zich hiervoor steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
 3. Recht op correctie
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben te eisen. Verder heeft de getroffen persoon het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te eisen. Wil een getroffen persoon gebruik maken van dit correctierecht, dan kan de persoon zich hiervoor steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
 4. Recht op wissen (recht op vergeten te worden)
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, gewist worden, wanneer er sprake is van een van de volgende redenen en indien de verwerking niet noodzakelijk is:
   
  1. De persoonsgegevens worden voor dergelijke doeleinden geregistreerd of op andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
  2. De getroffen persoon herroept zijn instemming, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 letter a DS-GVO of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO gebaseerd was, en het ontbreekt aan een ander rechtsprincipe voor de verwerking.
  3. De getroffen persoon dient volgens art. 21 lid 1 DS-GVO verzet in tegen de verwerking, en er zijn geen prioritaire redenen art. 21 lid 2 DS-GVO verzet in tegen de verwerking.
  4. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een rechtelijke plicht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
  6. De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 DS-GVO geregistreerd.
    
  Wanneer een van voornoemde redenen van toepassing is en een getroffen persoon het wissen van persoonsgegevens, die bij de firma KÖHL GmbH opgeslagen zijn, wil uitvoeren, dan kan die persoon zich steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van de firma KÖHL GmbH zal ervoor zorgen dat onmiddellijk ingegaan wordt op het verzoek tot wissen. Werden de persoonsgegevens door de firma KÖHL GmbH openbaar gemaakt en is onze onderneming als verantwoordelijke volgens art. 17 lid1 DS-GVO verplicht om de persoonsgegevens te wissen, dan neemt de firma KÖHL GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, in te lichten over het feit dat de getroffen persoon door deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens geëist heeft, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van de firma KÖHL GmbH zal voor elk geval apart het nodige ondernemen.
 5. Recht op beperking van de verwerking
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen, wanneer een van de volgende voorwaarden vervuld is:
   
  1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de getroffen persoon bestreden, en meer bepaald voor een duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  2. De verwerking is onrechtmatig, de getroffen persoon wijst het wissen van de persoonsgegevens af en eist in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  3. De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de verwerking niet langer nodig, maar de getroffen persoon heeft ze nodig om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
  4. De getroffen persoon heeft verzet aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 DS-GVO en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigd redenen van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de persoon in kwestie.
    
  Wanneer een van voornoemde redenen van toepassing is en een getroffen persoon het beperken van persoonsgegevens, die bij de firma KÖHL GmbH opgeslagen zijn, wil uitvoeren, dan kan die persoon zich steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van de firma KÖHL GmbH zal ervoor zorgen dat de verwerking beperkt wordt.
 6. Recht op gegevenstransmissie
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon moet het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verstrekte recht, de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die door de getroffen persoon aan een verantwoordelijke verstrekt werden, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat ontvangen. De persoon in kwestie heeft bovendien het recht om deze gegevens naar een andere verantwoordelijke zonder belemmering door d verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens verstrekt werden, te sturen, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op de instemming volgens art. 6 lid 1 letter a DS-GVO of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens art. 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking met behulp van een geautomatiseerde procedure gebeurt, indien de verwerking niet nodig is om een taak te verwezenlijken, dat in het openbare belang ligt of dat in uitoefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.
  Verder heeft de getroffen persoon bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevenstransmissie volgens art. 20 lid 1 DS-GVO het recht ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke gestuurd worden, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is en dat hiervoor geen rechten en vrijheden van andere personen aangetast worden.
  Om gebruik te maken van het recht op gegevenstransmissie kan de getroffen persoon zich steeds tot een medewerker van de firma KÖHL GmbH wenden.
 7. Recht op herroeping
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verstrekte recht omwille van redenen, die uit hun bijzondere situatie resulteren, steeds tegen de verwerking van op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid1 letters e of f DS-GVO gebeurt, verzet aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
  De firma KÖHL GmbH verwerkt de persoonsgegevens in geval van verzet niet meer behalve indien wij dringende redenen voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de getroffen persoon, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
  Verwerkt de firma KÖHL GmbH persoonsgegevens om directe reclame te bedrijven, dan heeft de getroffen persoon het recht steeds verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor dergelijke reclame aan te tekenen. Dit geldt echter voor de profiling, voor zover de profiling in verbinding met de directe reclame staat. Dient de getroffen persoon tegenover de firma KÖHL GmbH verzet aan tegen de verwerking voor directe reclame, dan zal de firma KÖHL GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
  Verder heeft de getroffen persoon het recht om redenen die het resultaat zijn van de bijzondere situatie, tegen de op hem of haar betrekking hebbende verwerking van persoonsgegevens, die bij de firma KÖHL GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doelen volgens art. 89 lid 1 DS-GVO gebeuren, verzet aan te tekenen, behalve wanneer dergelijke verwerking nodig is om de in het openbare belang liggende taak te vervullen.
  Om het recht op verzet uit te oefenen kan de getroffen persoon zich rechtstreeks tot elke medewerker van de firma KÖHL GmbH of tot een andere medewerker wenden. Verder staat het de getroffen persoon vrij in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht op verzet door middel van geautomatiseerde methoden uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.
 8. Geautomatiseerde beslissingen voor elk geval apart, inclusief profiling
  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens getroffen is heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verstrekte recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — gebaseerde beslissing onderworpen te worden, die tegenover de persoon zijn rechtelijke werking ontplooit of de persoon op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt, indien de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen de getroffen persoon en de verantwoordelijke, of (2) op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, aan wie de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de getroffen persoon bevatten of (3) met de uitdrukkelijke instemming van de getroffen persoon gebeurt.
  Is de beslissing (1) noodzakelijk voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen de getroffen persoon en de verantwoordelijke of (2) vindt de beslissing plaats met de uitdrukkelijke instemming van de getroffen persoon, dan neemt de firma KÖHL GmbH passende maatregelen om de rechten en de vrijheden alsook de gerechtvaardigde belangen van de getroffen persoon te vrijwaren, waarbij minstens het recht op de interventie van een persoon vanwege de verantwoordelijke voor het uitleggen van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing hoort.
  Wil de getroffen persoon gebruik maken van rechten op het verkrijgen van geautomatiseerde beslissingen, dan kan de persoon zich hiervoor steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
 9. Recht op herroeping van een instemming met de gegevensbescherming
  Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om een instemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik te herroepen.
  Wil de getroffen persoon gebruik maken van het recht op herroeping van een instemming, dan kan de persoon zich hiervoor steeds tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

 

9. Bepalingen inzake de gegevensbescherming voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonymiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website het component Google Analytics (met anonymiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een web-analyse-dienst. Web-analyse is het registreren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een web-analyse-dienst registreert onder andere gegevens van welke website een persoon op een website gekomen is (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de website toegang verkregen werd of hoe dikwijls en hoelang een subpagina bekeken werd. Een web-analyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor een analyse van kosten en voordelen van reclame op het internet.

Exploitant van het Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en zetten de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische eigenschappen” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten opgesteld worden met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig uit reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derdeaanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. U kunt deze functie steeds via de advertentie-instellingen in uw Google account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in de regel verbieden, zoals in het punt “Verzet tegen gegevensregistratie” weergegeven.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de web-analyse inzake Google Analytics de extensie "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de persoon in kwestie door Google ingekort en anoniem gemaakt, wanneer de toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte gebeurt.

Het doel van het Google-Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons online rapporten, die de activiteiten op onze websites registreren, samen te stellen en om andere met het gebruik van onze website in verbinding staande diensten te vervullen.

Google Analytics zet een cookie op het informatietechnologische systeem van de getroffen persoon. Wat cookies zijn werd boven reeds uitgelegd. Met het zetten van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Door elke oproep van de pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke bedreven wordt en waarop een Google-Analytics-component geïntegreerd werden, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de getroffen persoon automatisch door het betreffende Google-Analytics-component verplicht om gegevens voor de online analyse naar Google te sturen. Tijdens deze technologische procedure wordt Google in kennis gesteld van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die onder andere dienen om de herkomst van de bezoekers en klikken te registreren en daarna commissieafrekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de tijd van toegang, de plaats, van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de persoon in kwestie opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de persoon in kwestie gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft via deze technische methoden geregistreerde gegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden door.

De persoon in kwestie kan het aanbrengen van cookies door een website, zoals boven reeds beschreven, steeds door middel van een instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het aanbrengen van cookies permanent verhinderen. Dergelijke instelling van de gebruikte website zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de persoon in kwestie zet. Verder kan een door Google Analytics reeds gezette cookie steeds via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

Verder bestaat voor de getroffen persoon de mogelijkheid een registratie van de door Google Analytics gegenereerde, op een gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google te herroepen en als dusdanig te verhinderen. Hiervoor moet de getroffen persoon een browser-add-on op de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-Add-on deelt aan Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens en informatie over de bezoekers van websites naar Google Analytics gestuurd mogen worden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als herroeping beschouwd. Wordt het informatietechnologische systeem van de getroffen persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de getroffen persoon een nieuwe installatie van de browser-add-on gebeuren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser-add-on door de getroffen persoon of een andere persoon, die aan hem onderworpen is, gede-installeerd of gedeactiveerd wordt, dan bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie gezet die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgeroepen worden. Google Analytics wordt onder de link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ meer gedetailleerd uitgelegd.

10. Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij gebruiken in ons online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen (met andere woorden, belang aan de analyse, optimalisatie en financieel bedrijf van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) inhoud- of serviceaanbiedingen van derdeaanbieders om hun inhoud en diensten, bijvoorbeeld video’s of lettertypes te integreren (vanaf nu algemeen omschreven als “inhoud”).

Dit impliceert altijd dat derdeaanbieder deze inhoud, het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Bijgevolg is het IP-adres noodzakelijk om deze inhoud weer te geven. Wij ondernemen het nodige om alleen inhoud te gebruiken wiens aanbieders het IP-adres uitsluitend voor de levering van de inhoud gebruiken. Derdeaanbieders kunnen verder zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafieken, ook “web beacons” genoemd) voor statistiekdoeleinden of marketingdoeleinden gebruiken. Door de "pixel-gags" kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website geanalyseerd worden. De pseudonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruikers opgeslagen worden en onder andere technische informatie over browser en bedrijfssysteem, verwijzende websites, bezoekstijd en andere gegevens over het gebruik van ons online aanbod bevatten, en kunnen ook dergelijke informatie uit andere bronnen verbonden worden.

Google Maps
Wij integreren de landkaarten van de dienst “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verklaring inzake de gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts
Wij integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verklaring inzake de gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Rechtsbasis van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient voor onze onderneming als rechtsbeginsel voor verwerkingen waarbij wij een instemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een contract te vervullen, wiens contractant de getroffen persoon is, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij bewerkingen die nodig zijn voor de levering van waren of voor het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om voorcontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen over onze producten en diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een rechtelijke plicht waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld om fiscale plichten te vervullen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. Zelden zou de verwerking van persoonsgegevens nodig kunnen worden om levensbelangrijke interesses van de getroffen persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond zou worden en daarom zijn naam, leeftijd, ziekenfondsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derden doorgegeven zouden moeten worden. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DS-GVO. Op dit rechtsbeginsel zijn verwerkingen gebaseerd die geen betrekking hebben op een van voornoemde rechtsbeginselen, wanneer de verwerking voor het beschermen van een gerechtvaardigde interesse van onze onderneming of een derde noodzakelijk is, indien de belangen, basisrechten en basisvrijheden geen voorrang hebben. Wij mogen dergelijke verwerkingen vooral uitvoeren omdat ze door de Europese wetgever speciaal vermeld werden. De Europese wetgever was de mening toegedaan dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang wanneer de persoon in kwestie een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 regel 2 DS-GVO).

12. Gerechtvaardigde belangen aan de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden

Op basis van de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I lit. f DS-GVO is onze gerechtvaardigde interesse de uitvoering van onze activiteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

13. Duur tijdens dewelke de persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de gegevens routinematig gewist, indien ze niet meer nodig zijn om het contract te vervullen of het iemand aan te zetten om het contract af te sluiten.

14. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van de persoonsgegevens; noodzaak voor het afsluiten van het contract: plicht van de getroffen persoon om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

Wij verduidelijken u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of ook uit contractuele afspraken (bijvoorbeeld gegevens van de contactpersoon kan resulteren. Soms kan het voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat een getroffen persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die daarna door ons verwerkt moeten worden.. De getroffen persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen wanneer onze onderneming een contract met de persoon in kwestie afsluit. Worden de persoonsgegevens niet verstrekt dan zou dit tot gevolg hebben, dat het contract met de persoon in kwestie niet zou kunnen worden afgesloten. Voordat de getroffene persoonsgegevens verstrekt moet hij of zij zich tot een van onze medewerkers wenden. Onze medewerker maakt de getroffen persoon in elk specifiek geval duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of nodig is om het contract af te sluiten, of dat er een plicht bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewuste onderneming verzaken wij aan een geautomatiseerde besluitvorming of aan een profiling.

16. Waar worden onze gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden in Duitsland verwerkt. Voor zover wettelijk toegestaan vindt de gegevensverwerking ook in Europa en buiten Europa plaats.

17. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Om uw gegevens tegen ongerechtvaardigde toegang en misbruik te beschermen hebben wij omvangrijke technische en bedrijfsveiligheidsmaatregelen volgens het Duitse recht genomen.

18. Waar vindt u meer informatie over het thema gegevensbescherming bij de firma KÖHL GmbH?

U vindt meer informatie op www.koehl.com/datenschutz

19. Wie zijn uw contactpersonen wanneer u vragen over de gegevensbescherming bij de firma KÖHL GmbH heeft?

U kunt zich tot onze klantendienst wenden of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij de firma KÖHL GmbH, mevrouw Nancy Malikov, Paul-Ehrlich-Straße 4, 63322 Rödermark, datenschutz(at)koehl.com