Contact verzoek

Terugbellen aanvragen

Catalogus aanvragen

Verkoopsvoorwaarden

§ 1  Algemeen

 1. Voor contracten tussen KÖHL en haar klanten gelden de volgende verkoopsvoorwaarden. Contractvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op deze contracten, tenzij deze uitdrukkelijk door KÖHL schriftelijk worden goedgekeurd. De Algemene Voorwaarden, zoals vermeid in de Duitse taal zijn bindend. De Algemene Voorwaarden in andere talen zijn alleen bedoeld ter verduidelijking voor de klanten en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor het overige wordt de geldigheid ervan ook voor de toekomst reeds nu uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Alle mondelinge en niet mondelinge afspraken moeten voor de juridische geldigheid ervan schriftelijk door KÖHL bevestigd worden, dit kan ook gebeuren per fax of email.
 3. Brochures, beschrijvingen en afbeeldingen van de prestaties van KÖHL zijn onder voorbehoud van de uitdrukkelijke betrekking in de contractverhouding van de partijen niet-bindend. Hun verandering blijft, vooral in het kader van de technische vooruitgang of van de productverbetering, voorbehouden.
 4. De dienstverlening van KÖHL richt zich niet op de eindgebruiker in de zin van §13 van het Duitse BGB. Overeenkomsten met eindgebruikers worden niet door KÖHL afgesloten.

 

§ 2  Afsluiting en voorbereiding van het contract

 1. ontracten tussen KÖHL en haar klanten moeten voor de geldigheid ervan in schriftelijke vorm opgesteld worden. In geval van een mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere manier doorgegeven bestelling is de klant gebonden aan deze vier weken. Een contract dat naar aanleiding van deze bestelling moet worden afgesloten, komt met de schriftelijke orderbevestiging van KÖHL, ten laatste echter met de vervulling of de ingang van een offerte bij de klant tot stand. Orders kunnen pas bewerkt en aan een termijn gebonden worden, wanneer KÖHL in het bezit is van alle relevante bestelgegevens en eventueel ter beschikking gestelde referentiematerialen.
 2. Alle door KÖHL opgestelde offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. In een offerte beschreven prestaties of goederen worden slechts beschouwd als bindend, indien dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 3. Afwijkingen in structuur en kleur t.o.v. stalen, brochures of andere documenten blijven voorbehouden, voor zover deze in de natuur van de gebruikte materialen liggen en in de handel gebruikelijk zijn.
 4. Beslissend voor de prestatieomvang van een contract is de orderbevestiging. Reclamaties moeten onmiddellijk na ingang schriftelijk aan KÖHL meegedeeld worden.
 5. Veranderingen van de klant aan reeds bevestigde orders kunnen alleen uitgevoerd worden, wanneer dit productietechnisch nog mogelijk is en schriftelijk door KÖHL bevestigd wordt. Bijkomende kosten die ontstaan door veranderingen moeten door de klant betaald worden. Bij veranderingen van orders is een controle en ev. een nieuwe bepaling van de leveringsdatum noodzakelijk. Bij speciale uitvoeringen of door KÖHL bij derden betrokken producten zijn veranderingen uitgesloten.
 6. Het annuleren van afgesloten contracten moet schriftelijk door KÖHL bevestigd worden. Dit kan niet stilzwijgend gebeuren. Wordt een contract op wens van de klant in goed overleg opgeheven, moet de klant alle tot op het ogenblik van de opheffing ontstane kosten aan KÖHL vergoeden, ook wanneer dit niet afzonderlijk overeengekomen is in de opheffingsovereenkomst. Bij speciale uitvoeringen of door KÖHL bij derden betrokken waren is een opheffing uitgesloten.en opheffing van afgesloten contracten moet schriftelijk door KÖHL bevestigd worden. Deze kan niet stilzwijgend gebeuren. Wordt een contract op wens van de klant in goed overleg opgeheven, dan moet de klant alle tot op het ogenblik van de annulering ontstane kosten aan KÖHL vergoeden, ook wanneer dit niet afzonderlijk overeengekomen is in de opheffingsovereenkomst. Bij speciale uitvoeringen of door KÖHL bij derden betrokken waren is een annulering uitgesloten.

§ 3  Dragen van het risico en verzending

 1. KÖHL levert bestelde producten en documenten uitsluitend op risico van de klant. Dit geldt ook, wanneer KÖHL uitdrukkelijk verklaard heeft, dat de transportkosten worden overgenomen. Met de overhandiging van het object in het contract aan de klant of aan de expediteur gaat het risico over op de klant. Dat geldt ook voor het geval van toevallige ondergang, de toevallige beschadiging of van een ander verlies van het object in het contract.
 2. Het staat de klant vrij te beslissen, of hij op eigen kosten een transportverzekering afsluit. Het risico voor een door de klant aan KÖHL teruggestuurde zending blijft bij de klant, tot de zending bij KÖHL binnenkomt.

§ 4  Leveringstijden en leveringstermijnen, gedeeltelijke leveringen

 1. Verplichtingen tot levering door KÖHL staan onder voorbehoud van correcte en tijdige eigen bevoorrading.
 2. Voor leveringen en prestaties geldt de in de orderbevestiging vermelde vermoedelijke leveringstermijn, waarbij het begin van de vermelde leveringstijd de opheldering van alle technische vragen vooropstelt.
 3. KÖHL bevestigt de leveringsweek bij verzending uit de fabriek.
 4. KÖHL zal proberen, om vermelde leveringstermijnen te respecteren. Indien een bindende leveringstermijn meer dan vier weken door KÖHL wordt overschreden, kan de klant voor KÖHL een uiterste termijn van vier weken vastleggen, beginnend met de ingang van de gestelde termijn bij KÖHL. Indien KÖHL deze uiterste termijn niet respecteert of tussen de contractanten geen andere overeenkomst in verband met een nieuwe leveringstermijn tot stand komt, kan de klant na afloop van de uiterste termijn het contract door een aangetekende brief opzeggen. In dat geval heeft de klant alleen schadevorderingen tegenover KÖHL, wanneer de schade van de klant met opzet of door grove nalatigheid door KÖHL werd veroorzaakt. In dit geval heeft de klant geen verdere aanspraken tegenover KÖHL.
 5. Maakt de klant niet binnen de twee weken gebruik van zijn rechten uit alinea (4), verliest hij zijn rechten wegens het niet nakoming van leveringstijden en termijnen. Dit geldt ook, wanneer de klant van zijn kant in samenhang met de levering staande medewerkingsverplichtingen zwaarwegend geschonden heeft.
 6. KÖHL heeft het recht tot gedeeltelijke leveringen van het object in het contract. Voor iedere gedeeltelijke levering kan KÖHL een betreffende gedeeltelijke rekening schrijven.
 7. Raakt de klant achter met de acceptatie, heeft KÖHL na de vaststelling van een uiterste termijn van twee weken het recht, een aanvaarding te eisen, schadevergoeding te verlangen wegens niet nakoming of het contract op te zeggen. In een dergelijk geval kan KÖHL zonder bewijs 20% van de verkoopprijs als schadevergoeding eisen (forfaitair schadebedrag), tenzij de klant kan bewijzen, dat voor KÖHL geen of slechts een geringe schade ontstaan is. Het claimen van een hoger bewezen daadwerkelijke schade blijft aan KÖHL voorbehouden.
 8. In geval van overmacht, staking en uitsluiting begint de leveringstijd pas na beëindiging van de overmacht, de staking of de uitsluiting.
 9. De klant moet ervoor zorgen, dat een levering binnen de normale kantooruren mogelijk is, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd. De leveringen gebeuren steeds achter de eerste afsluitbare deur en bevatten niet het verdere verdragen van de waren.

§ 5  Prijzen en betalingsvoorwaarden, verzuim te betalen

 1. Voor de prestaties van KÖHL en de leveringsmodaliteiten gelden onder voorbehoud van uitdrukkelijk afwijkende andere overeenkomsten de telkens actuele prijslijsten. De door KÖHL vermelde prijzen gelden vanaf de fabriek in EURO, exclusief de op de dag van de levering geldige wettelijke BTW. Kosten voor speciale verpakkingen en transport zijn bijkomend en zijn, indien niets anders overeengekomen werd, voor rekening van de klant.
 2. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, zijn rekeningen onmiddellijk betaalbaar en moeten ten laatste 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek betaald worden. Betalingstermijnen stellen niet de vervaldag uit, maar de volgens de kalender bepaalbare laatste datum van de betaling. Komt de betaling binnen de 10 dagen vanaf factuurdatum binnen, geeft KÖHL een korting van 2%. Dienstverleningen (bijv. klantendienst) moeten onmiddellijk en zonder korting betaald worden.
 3. Indien gedeeltelijke betalingen overeengekomen worden, wordt het volledige openstaande resterende bedrag onmiddellijk en in één keer betaalbaar, wanneer de klant meer dan twee weken achter raakt met de betaling van een gedeeltelijke betaling.
 4. Bij verzuim te betalen van de klant wordt KÖHL voor de duur van het verzuim vrijgesteld van de uitvoering van verdere leveringen en prestaties uit de door het verzuim te betalen betroffen contractverhouding.
 5. Wissels en cheques worden slechts aanvaard na betreffende overeenkomst en slechts voor de schulddelging. Gaat een cheque of een wissel verloren, is KÖHL er niet toe verplicht, nog verder betaling uit het papier te zoeken. Disconto en wisselkosten en andere kosten zijn voor rekening van de klant en moeten tevoren betaald worden. Cheques worden niet aanvaard als contante betaling.
 6. KÖHL behoudt zich het recht voor, bij contracten met een overeengekomen leveringstijd van meer dan vier maanden de prijzen te verhogen volgens de optredende kostenverhogingen, in het bijzonder op grond van cao's of verhogingen van materiaalprijzen. Bedraagt de verhoging meer dan 5% van de overeengekomen nettoprijs, dan heeft de klant een opzeggingsrecht.
 7. Compensatierechten heeft de klant alleen, wanneer zijn tegenaanspraken rechtsgeldig vastgesteld worden, onbetwist zijn of door KÖHL aanvaard worden. De klant heeft ook geen recht van terughouding wegens betwiste tegenaanspraken.

§ 6  Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot op het ogenblik van de betaling van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekening), die KÖHL om het even uit welke rechtsreden nu of in de toekomst tegen de klant heeft, staan KÖHL de in de volgende alinea’s geregelde zekerheden toe, die KÖHL naar wens volgens eigen goeddunken zal vrijgeven, indien de waarde ervan de vorderingen blijvend met meer dan 20% overschrijdt.
 2. Alle door KÖHL aan de klant geleverde waren of documenten blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling van alle vorderingen uit de gehele zakenrelatie in het eigendom van KÖHL. Wordt de betaling d.m.v. een cheque of een wissel overeengekomen, heeft het voorbehoud ook betrekking op de inning van een door KÖHL aanvaarde cheque of wissel.
 3. De klant mag de onder het voorbehoud van alinea (2) staande voorwerpen noch verpanden, noch op een andere manier als zekerheid overdragen. De klant is ertoe verplicht, eventuele pandingen of andere ingrepen van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorwerpen onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan KÖHL. De klant is er bovendien toe verplicht, de derde te wijzen op het eigendom van KÖHL. De klant stelt KÖHL vrij van alle kosten van een aanklacht volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), voor zover de derde deze kosten niet daadwerkelijk vergoedt.
 4. De klant dient de voorwerpen, die onder eigendomsvoorbehoud aan hem worden geleverd bewaren en op eigen kosten verzekeren tegen de risico´s roof, diefstal, brandschade, waterschade en vandalisme. De klant staat daardoor zijn toekomstige aanspraken uit de verzekeringscontracten met het oog op de geleverde voorwerpen reeds nu aan KÖHL af. KÖHL aanvaardt deze overdracht reeds nu.
 5. De kosten voor alle maatregelen, die dienen voor het behoud of de beveiliging van het eigendom van KÖHL, zijn voor rekening van de klant. Dit geldt ook, wanneer een dergelijke maatregel mislukt, maar objectief noodzakelijk schijnt.
 6. De klant heeft het recht, de bewerken/of verwerken te verkopen, zolang hij niet in verzuim is. De uit een doorverkoop of een andere rechtsgrond (verzekeringsschadevergoeding, ongeoorloofde handeling, enz.) m.b.t. de voorbehouden waren ontstane vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekening) staat de klant reeds nu als zekerheid voor de volledige omvang af aan KÖHL. KÖHL aanvaardt deze overdracht reeds nu. KÖHL geeft de klant herroepelijk het recht, de overgedragen vorderingen voor de rekening van KÖHL in eigen naam te innen. De intrekking van deze incassomachtiging kan door KÖHL slechts gebeuren, wanneer de klant met zijn betalingsverplichtingen in verzuim is.
 7. Bij een gedrag van de klant in strijd met het contract, in het bijzonder in geval van een verzuim te betalen, heeft KÖHL het recht, zonder vastlegging van een uiterste termijn of een opzegginsverklaring, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren terug te verlangen. De klant moet de betreffende voorwerpen onmiddellijk teruggeven. Een opzegging van het contract in kwestie door KÖHL is enkel het geval, wanneer KÖHL de opzegging uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard. Na teruggave van de waren heeft KÖH het recht, deze te gebruiken, de gebruiksopbrengst moet na aftrek van de gebruikskosten aangerekend worden op de verplichtingen van de klant.

§ 7  Instaan voor plichtsverzakingen

 1. KÖHL staat ervoor in, dat de door de klant bestelde waren voldoen aan de gewoonlijke kwaliteit en hoedanigheid van waren van de bestelde aard en prijsklasse. Bij de regeling van §2 afzet (3),wordt uitdrukkelijk verwezen.
 2. De klant is ertoe verplicht, de waren onmiddellijk na ontvangst te controleren en reclamaties wegens gebreken of verkeerde levering onmiddellijk schriftelijk aan KÖHL mee te delen. Dit geldt ook voor transportschade, voor zover individueel is overeengekomen, dat KÖHL het risico draagt voor het transport.
 3. Indien een door KÖHL te verantwoorden gebrek aan de koopwaar bestaat, heeft KÖHL het recht naar eigen goeddunken het gebrek te verhelpen of een vervangende levering uit te voeren. In geval van herstel van het gebrek is KÖHL ertoe verplicht, alle voor het herstel van het gebrek noodzakelijke onkosten te dragen, voor zover deze niet verhoogd worden, doordat de koopwaar naar een andere plaats gebracht werd dan de oorspronkelijke plaats van levering.
 4. Is KÖHL niet bereid tot herstel van het gebrek/een vervangende levering of hiertoe niet in staat, of wordt deze langer dan een passende termijn vertraagd, omwille van redenen waarvoor KÖHL verantwoordelijk is, of mislukt het herstel van het gebrek/de vervangende levering op een andere manier, heeft de klant naar eigen goeddunken het recht, het contract op te zeggen of een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te verlangen. Dit geldt niet, wanneer de klant door zijn gedrag het mislukken van de het herstel van het gebrek/de vervangende levering veroorzaakt heeft.
 5. De klant is ertoe verplicht, de gereclameerde waren ter controle toegankelijk te maken voor KÖHL.
 6. De garantietermijn bedraagt steeds 2 jaar, gerekend vanaf de gevarenovergang van de waren en omvat alle afwijkingen van de waren van de overeengekomen hoedanigheid, waarvan de oorzaak ligt in het materiaal, de verwerking of de constructie. De regelingen uit § 8 blijven onaangetast. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor schadeclaims van vervolgschade uit gebreken, voor zover geen aanspraken uit ongeoorloofde handeling geclaimd worden.
 7. KÖHL maakt bij het bekledingsmateriaal leer uitsluitend gebruik van hoogwaardige kwaliteiten, waarbij de volgende kenmerken van natuurlijke aard zijn en niet als reclamatie aanvaard worden: vouwvorming, mestvouwen, hoornstoten, hegscheuren, insectenbeten en schaafwonden. Bij leren bekledingen is door de rekbaarheid een natuurlijke vouwvorming gegeven. Geringe kleurafwijkingen vormen bij naleveringen vormen geen reclamatiereden.
 8. De keuze van de bekledingsstoffen wat de kleuren en het materiaal maakt de klant aan de hand van stofstaalkaarten of de brochure bekledingsmaterialen van KÖHL. Geringe kleurafwijkingen bij naleveringen zijn geen gebrek zoals bedoeld in bovenstaande regelingen. Het gebruik van bekledingsstoffen van derden is slechts mogelijk na samenspraak en goedkeuring door KÖHL. KÖHL is niet aansprakelijk voor de verwerking, het materiaalverbruik en de materiaalkwaliteit van ter beschikking gestelde bekledingsstoffen.
 9. Voor schade van de klant is KÖHL alleen aansprakelijk, wanneer de schade door KÖHL, zijn medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers of andere assistenten met opzet of door grove nalatigheid veroorzaakt werd. Voor het overige is KÖHL alleen aansprakelijk voor te voorziene schade, die door KÖHL veroorzaakt werd door de schending van essentiële contractuele plichten. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor de klant ontgane winst, bij de klant niet voorgekomen besparingen, indirecte schade, vervolgschade uit gebreken en voor schade, die zijn oorzaak heeft in de door derden ter beschikking gestelde toepassingsomgeving. KÖHL is bovendien niet aansprakelijk voor schade door overmacht. Dat zijn in het bijzonder door natuurverschijnselen, oorlogshandelingen, cao-uiteenzettingen en gelijksoortige gebeurtenissen die bedrijfsstoringen veroorzaken.
 10. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van dwingende productaansprakelijkheid, evenals bij de verwonding van leven, lichaam of gezondheid.

§ 8  „KÖHL-garantietijd“ voor zitmeubelen

 1. De uitgebreide KÖHL-garantietermijn voor zitmeubelen bedraagt 5 jaar.
 2. De garantietermijn begint op de dag van de levering vanaf de fabriek en geldt voor een gebruikelijke gebruiksduur van 8 uur/dag bij 220 werkdagen/jaar. Bij langere gebruikstijden vermindert de garantietermijn overeenkomstig.
 3. De garantietijd wordt niet verlengd, wanneer een garantievergoeding geleverd werd. Bovendien geldt, dat met de overname van de garantievergoedingen verdere aanspraken uitgesloten zijn.
 4. Tijdens de uitgebreide KÖHL-garantietijd van 5 jaar zijn alle onderdelen op voorraad en na controle en teruggave van gereclameerde delen, zonder berekening geleverd. Uitzonderingen hierop zijn geregeld in alinea (7).
 5. Na afloop van 24 maanden worden voor de uitvoering van garantiewerken de arbeidstijd, een eventueel reiskostenforfait en ontstane transportkosten in rekening gebracht.
 6. KÖHL behoudt zich het recht voor, de reparaties ter plaatse of in de fabriek uit te laten voeren door de KÖHL-klantendienst. Bij terugzendingen van volledige producten moet de wijze van verzending met KÖHL afgesproken worden.
 7. Van de garantie uitgesloten is/zijn:
 • onderdelen en materialen, die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, bijv. wielen, bekledingsmateriaal, enz.
 • veranderingen en schade, die ontstaan zijn door een gebruik, dat niet voldoet aan het gebruik volgens de voorschriften van de KÖHL-producten.
 • schade, die ontstaan is door verkeerde opslag en extreme klimatologische omstandigheden of omgevingsinvloeden zoals hitte, vochtigheid of overmatige vervuiling.
 • schade, die ontstaan is door onvakkundige ingrepen of onderhoud, dat niet door KÖHL of zijn vakhandelspartner uitgevoerd werd.
 • bekledingsstoffen van derden, die op wens van de klant verwerkt werden.
 • op wens van de klant geproduceerde speciale modellen en speciale uitvoeringen, die afwijken van de serieproducten; dit heeft ook betrekking op kleurgevingen.
 • schade, die te wijten is aan een onvakkundige bediening door de klant.

§ 9  Voorbehoud van de rechten en octrooirechten van derden

 1. KÖHL behoudt zich eigendoms- en auteursrecht voor aan door haar opgestelde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, plannen, concepties en dergelijke documenten. Zonder schriftelijk toestemming van KÖHL mogen deze niet toegankelijk gemaakt worden aan derden. Het vermenigvuldigen en bewerken is zonder uitdrukkelijke toestemming van KÖHL verboden. In geval van overtreding door de klant heeft KÖHL in het bijzonder het recht, schadevergoeding te verlangen.
 2. KÖHL is niet verantwoordelijk voor de inbreuk van een patent-, eigendoms- of bijzonder beschermingsrecht voor leveringen van producten of diensten die vallen onder de overeenkomst van de klant, zover deze de inbreuk vertegenwoordigd. Dit is met name van toepassing bij het niet ordentelijk gebruiken van datgene dat contractueel overeengekomen is. Wordt KÖHL in zo ver door een derde partij aansprakelijk gesteld, dan houdt de klant KÖHL in dit geval vrij van iedre vorm van aansprakelijkheid. In geval van aansprakelijkheid door een derde partij wordt KÖHL door de klant per direct geïnformeerd.

§ 10 Geheimhouding en gegevensbescherming

 1. De contractanten verplichten zich ertoe, gegevens i.v.m. de andere contractant vertrouwelijk te behandelen, voor zover het daarbij niet gaat om reeds openbaar gekende gegevens of de betreffende contractant uitdrukkelijk akkoord gaat met de bekendmaking. Dit geldt ook overeenkomstig voor offertes of documenten, die naar aanleiding van het afsluiten van het contract aan de klant werden overhandigd. Deze verplichting geldt ook na afloop van deze contractverhouding.
 2. De klant wordt erop gewezen, dat KÖHL persoonlijke gegevens zodanig opslaat en verwerkt, als dit in het kader van de contractverhouding noodzakelijk is. Het doorgave van persoonlijke gegevens aan derden gebeurt bovendien alleen, wanneer daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Nadere informatie vindt u in onze privacyverklaring.

§ 11 Schriftelijke vorm

Wijzigingen, aanvullingen en de opzegging van contracten, evenals de voorwaarde voor de schriftelijke vorm, moeten in de schriftelijke vorm gebeuren.

 

§ 12 Bevoegde rechtbank en plaats van levering

 1. Voor alle rechtsgeschillen uit contracten wordt Darmstadt overeengekomen als bevoegde rechtbank, voor zover beide partijen kooplui, juridische personen van openbaar recht of openbaar-juridische gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn.
 2. Plaats van levering voor alle verplichtingen uit contracten is Rödermark.

§ 13 Toepasbaar recht

Voor contractverhoudingen tussen KÖHL en haar klanten geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Weense UN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

 

§ 14 Slotbepaling

Indien bepaalde bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van het betreffende contract voor het overige daardoor niet aangetast.

 

 

01 september 2021

KÖHL GmbH
Sitzmöbel
Rödermark